Menu
  • Prebrano 7654 krat

LAS Brežice - preventiva zlorabe drog

Droge so prisotne v vseh kulturah, posamezne so značilne za določene narode. Okoli njih se pletejo miti, strahovi in politike. Kljub številnim znanim učinkom in škodljivostim, ki jih povzročajo, človek vedno znova posega po njih. Če sploh in na kakšen način se bomo različnih drog posluževali, je odvisno od nas samih, od ponudbe drog in našega odnosa do njih, od vplivov okolja in tudi od časa, v katerem živimo.

Spletna stran LAS Brežice: http://las.mc-brezice.si

Številne dežele imajo svoje značilne droge. V Sloveniji je prisotna velika razširjenost pitja alkoholnih pijač. Tej skoraj nacionalni drogi in tobaku se v zadnjih dveh desetletjih pridružuje uporaba različnih nedovoljenih drog, po katerih posegajo predvsem mlajši. Razširjenost uporabe vseh drog ter njihovih posledic že lahko označimo za socialno-medicinski problem. Uporaba nedovoljenih drog med mladimi in nevarnost širjenja infekcije z virusom HIV tudi v širši populacij so bili verjetno glavni razlogi za relativno hiter razvoj različnih programov na področju preprečevanja, zdravljenja in rehabilitacije na področju drog v Sloveniji, tudi v Brežicah.

 

Mladinski center Brežice se že od začetka svojega delovanja trudi vzpostaviti redno koordinacijo med različnimi izvajalci programov na področju problematike drog. Tudi samostojno smo v preteklem obdobju izvajali različne programe za osveščanje predvsem populacije mladih, žal pa so občasni, nepovezani in posamezni poskusi premalo za dobro prisotnost v javnosti.

Zato smo se preko oddelka za družbene dejavnosti Občine Brežice povezali v iniciativni odbor za ustanavljanje Lokalne akcijske skupine. Sama ideja LAS-a, ki je nastala kot plodno snovanje ge. Milke Benič, je bila v Občini  živa že dlje časa, žal pa se ni premaknila dlje od izraženega interesa s strani vseh, katerih sodelovanje se je pričakovalo oz. je potrebno glede na programe, ki jih izvajajo. Tako smo vzpostavili sodelovanje z Občino in zelo hitro podali predlog županu za formalno vzpostavitev LAS-a. V decembru 2003 smo lahko že sklicali prvi uradni sestanek formalno vzpostavljene Lokalne akcijske skupine ter si zastavili program dela za vnaprej. Z ga. Milko Benič, predstavnico s strani Občine Brežice in predsednico LAS-a smo sprejeli dogovor, da za koordinacijo in organizacijsko plat skrbi center.

Vzpostavili smo stike ter si zastavili korake izvedbe, ki so sledili začrtanemu programu LAS-a. V  šolskem letu 2004/2005 smo tako prvič uspešno izvedli projekt »Žuram s prijatelji-ne z drogo« v osmih razredih vseh brežiških osnovnih šol. Odziv šol je zelo dober, tako med učitelji oz. šolsko svetovalno službo, kot med učenci. Projekt ''Žuramo s prijatelji ne z drogo'', bomo v šol letu 2015/2016 izvedli na SEDMIH osnovnih šolah v Občini Brežice, v zaključnih razredih že 12. leto zapored.  Glavni namen projekta je informiranje in ozaveščanje mladih o problematiki dovoljenih in nedovoljenih drog, zmanjšati tabuiziranost te teme in stigmatizacijo uporabnikov drog ter promovirati zdravo in varno zabavo nasploh. Projekt in njegove preventivne učinke pozdravljajo tako šolske svetovalne delavke kot tudi sami osnovnošolci. Na podlagi  izvedenih evalvacij projekta ugotavljamo, da si otroci želijo še večji obseg delavnic, kjer uporabljamo različne metode dela, predvsem interaktivne pristope – igre vlog, itd.


Cilji
Osnovni cilj programa je slediti cilje LAS-a v lokalnem okolju:
•    povezovanje ustanov, strokovnjakov na lokalnem nivoju,
•    vzpodbujanje, koordinacija in povezovanje aktivnosti na področju dela problematike drog,
•    vključevanje in povezovanje novo zainteresiranih izvajalcev (prostovoljcev),
•    ugotavljanje pomanjkljivosti in potreb na navedenem področju ter oblikovanje in izvajanje programov, ukrepov za njihovo odpravljanje,
•    spodbujanje in pomoč pri oblikovanju življenjskih okolij, ki bodo spodbujala razvoj otrok v zrele in odgovorne osebnosti in zmanjševala potrebo po uporabi kakršnihkoli drog,
•    spremljanje stanja rabe in zlorabe dovoljenih in nedovoljenih drog med otroci in mladino,
•    seznanjanje prebivalstva in organizacija izobraževanj ciljnih skupin,
•    delo z mediji,
•    priprava in izvajanje zlasti primarno preventivnih programov.


Vizija LAS-a
•    postati prepoznaven ponudnik primarne preventive na področju drog, osveščanja, ki se bo v svojem okolju utrdil s prepoznanimi vsebinami, strokovnjaki in skupino prostovoljcev. Le-ti se bodo sproti odzivali na dogajanje v lokalnem okolju in iskali skupne poti za reševanje rizičnih vedenj.
Metode dela
Delo s posameznikom
(individualno svetovanje, načrtovanje skrbi in podpore, razgovori, učenje in razvijanje določenih veščin, spretnosti in sposobnosti, neformalno druženje, usmerjanje).
Delo v skupini oz. s skupino 
(neformalno učenje, metode socialnega učenja, razbremenitvene in suportivne metode: predavanja, igre vlog, pogovori, razgovori, analize druženje, izražanje mnenj, tematske, ustvarjalne, socialne delavnice).
Delo na programu je timsko. Poglavitne usmeritve pri delu temeljijo na osebnem stiku, empatiji, medsebojnem zaupanju in spoštovanju.

Ciljne skupine
Direktno so v delo LAS-a vključeni:
•    predstavniki inštitucij, ki se dnevno srečujejo z mladimi - delajo z njimi na področju izobraževanja in vzgoje: kot so npr. osnovne šole in srednje šole,
•    predstavniki inštitucij, ki se ukvarjajo s svetovanjem in zdravljenjem odvisnosti: Center za socialno delo, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog pri Zdravstvenem domu Brežice, Policijska postaja Brežice,
•    predstavnik zainteresirane javnosti, ki ima lasten interes h kvalitetnem delu LAS-a in lahko bodisi skozi svoje delo ali pa s svojimi predlogi pripomorejo k dobrem delovanju LAS-a,
•    predstavnik občine kot podpora delovanja LAS-a,
•    ostali predstavniki inštitucij, ki izvajajo aktivnosti na področju dela z mladimi: Društvo študentov, Mladinski center, Društvo prijateljev mladine
Posredno preko učinkov dela LAS vključuje tudi vse ostale, ki se jih problematika zlorabe drog tiče tako mladostnike kot tudi njihove starše. Vključenost uporabnikov v koordinacijo LAS ni možno časovno direktno oceniti.
V projektno skupino so vključeni tudi študenti in skupina mladih, ki se vključujejo zaradi lastnih interesov in zanimanj za delo,  na področju preventive in osveščanja o drogah, ter  večina v  programu sodelujejo prostovoljno.
Uporabniki programa  - aktivno sodelujejo pri oblikovanju ekstenzivnega dela programa (izbira tem in načina njihove obravnave). V program so vključeni prostovoljno, v majhno skupino, ki deluje tedensko.

Predstavniki LAS Brežice
Predstavnica Občine Brežice
Koordinator skupine - predstavnik Mladinskega centra Brežice 
Milka  Kramar - članica, predstavnica Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog pri Zdravstvenem domu Brežice
Martina  Lepšina - članica, predstavnica Centra za socialno delo Brežice
Predstavnik Policijske postaje Brežice

Predstavniki Las Brežice pri izvedbi programa sodelujejo prostovoljno, za kar se jim izredno zahvaljujemo in cenimo njihovo dolgoletno delovanje na področju preventive v občini Brežice.

Mreža LAS Brežice
Z LAS sodelujejo tudi osnovne šole, srednje šole, društva in vsi (posamezniki), ki jih ta problematika zanima.

Trenutno so v mrežo in programe vključeni:
•    Društvo prijateljev Mladine
•    Ekonomska in trgovska šola Brežice
•    Gimnazija Brežice
•    Knjižnica Brežice
•    OŠ Artiče
•    OŠ Bizeljsko
•    OŠ Brežice
•    OŠ Cerklje ob Krki
•    OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
•    OŠ Globoko
•    OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
•    OŠ Velika Dolina
•    Policijska postaja Brežice
•    mag. soc., Danijela Švajger
•    Zavod RS za zaposlovanje OS Sevnica.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik